Ban biên tập website

QUY ĐỊNH GỬI BÀI

ĐĂNG TRÊN WEBSITE HỘI XÃ HỘI HỌC VIỆT NAM

Ban Biên tập Website xin thông báo một số quy định gửi đăng bài như sau:

 1. Quy định về nội dung
 2. Tất cả các tin/ bài/ ảnh/ video gửi đăng trên Website hội XHH VN phải phù hợp với định hướng, đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 3. Các nội dung gửi đăng cần bám sát vào mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của Hội Xã hội học Việt Nam; phản ánh sự vận động, phát triển của ngành xã hội học Việt Nam; góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh của Hội, mở rộng kết nối, trao đổi với mạng lưới các diễn đàn xã hội học trong nước và quốc tế.
 4. Bài viết cần có nội dung mới,khuyến khích việc gửi các bài viết chưa từng đăng trên các phương tiện truyền thông đại chúng khác.
 5. Việc sao chép, trích xuất các tin/ bài/ ảnh/ video cần được chú thích rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ.
 6. Tác giả của bài viết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin, hình ảnh mình cung cấp, đăng tải.
 7. Quy định về hình thức
 8. Ngôn ngữ sử dụng trong bài gửi đăng là tiếng Việt. Những bài gửi đăng bằng tiếng nước ngoài cần có phần tóm tắt nội dung hoặc chú thích giới thiệu bằng tiếng Việt (không quá 200 từ).
 9. Thông tin tác giả gồm: Họ tên, chức danh, học hàm, học vị, số điện thoại cá nhân, e-mail, địa chỉ liên hệ.
 10. Toàn bộ bài viết không quá 3.500 chữ; phông chữ Times New Roman 12p
 11. Ảnh minh họa cho tin, bài viết, tác giả gửi theo định dạng *.jpg, ghép trực tiếp vào file nội dung và được chú thích đầy đủ. Các hình vẽ, bảng, biểu cần được đánh số thứ tự và ghi tên đầy đủ.
 12. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo căn cứ theo các quy định trích dẫn khoa học của luận văn, luận án. Đối với nguồn tin trên Internet cần copy nguyên đường link và ghi chú ngày, giờ ngày truy cập, download.
 13. Các quy định chung
 14. Các tin/ bài/ ảnh/ video gửi về Ban Biên tập Website hội XHH VN – tại địa chỉ e-mail banbientapwebxahoihoc@gmail.com hoặc theo phương thức liên hệ đã được thiết lập trên website.
 15. Ban Biên tập Website được quyền chủ động biên tập tin/ bài phù hợp với tôn chỉ, mục tiêu của Hội Xã hội học Việt Nam. Ban Biên tập sẽ liên hệ với các tác giả khi cần trao đổi lại các nội dung thông tin trong trường hợp cần thiết.