Bài gửi Thường vụ và BCH Hội

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

HỘI XÃ HỘI HỌC VIỆT NAM

BAN THƯỜNG VỤ HỘI

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

*****

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016

Kính gửi:  Thường vụ và Ban chấp hành Hội Xã hội học Việt Nam

Hiện nay, nhiệm kỳ thứ hai của Hội Xã hội học Việt Nam đã thực hiện được gần năm năm. Với sự cố gắng của tất cả chúng ta, Hội đã đạt được những thành tích đáng mừng như việc tổ chức các cuộc hội thảo đều đặn hàng năm và sự ra đời của trang Web của Hội.

Để trang Web của Hội có thể sớm phục vụ các thành viên của Hội trong lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy và quảng bá Xã hội học Việt Nam, chúng tôi đề nghị các anh chị trong Ban thường vụ và Ban chấp hành Hội gửi tới trang Web các bài báo và công trình khoa học đã công bố của cá nhân mình để đăng trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, chúng tôi cũng đề nghị các anh chị thông báo rộng rãi cho tất cả các hội viên của mình để họ gửi bài và sử dụng trang Web của Hội.

Địa chỉ trang Web của Hội: www.vsa.net.vn

Địa chỉ gửi bài: banbientapwebxahoihoc@gmail.com

Xin trân trọng cám ơn!

Thay mặt Thường vụ Hội

PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Hào Quang